• Filip Klinovský

Rozprávka ako spätná väzba

EduEra vďaka medzinárodnému tréningu COACHING: LEVEL ONE vzdelávala pracovníkov s mládežou z rôznych EÚ krajín ako využiť koučing ako metódu pri práci s mládežou.

A čo v neformálnom vzdelávaní určite nemôže chýbať? Kreativita.

A práve tá určite nechýbala našej skvelej účastníčke projektu Albene, ktorá sa rozhodla napísať rozprávku a zhrnúť tak jej skúsenosť v prežitím v lese vďaka metóde Hero Journey. Albena, tak ako aj všetci účastníci, prežili 16 hodín v lese bez mobilu, ohňa alebo spacáku. Nemohli sa medzi sebou rozprávať, hľadali odpovede na svoje vnútorné otázky. A veruže ich väčšina aj našla.

A fairy tale about a miracle that happened to a princess

Rozprávka o zázraku, ktorý sa stal princezne

Once upon a time there was a beautiful young princess who decided herself to expand the "known map" to an "unknown territory".

Kde bolo, tam bolo, bola raz krásna mladá princezná, ktorá sa rozhodla rozšíriť jej ''mapu poznania'' až do ''neznámeho územia".

So she prepared herself to go for a journey.

Tak sa pripravila na cestu.

When she finally reached the place of the journey she was really amazed by the atmosphere and the increadible view.

Keď sa tam konečne dostala, bola naozaj užasnutá z atmosféry a výhľadu toho miesta.

But the "devil doesn't sleep" as we all know, so "thanks" to him she has lost a piece of her external "safety" but she has kept her inner one.

Ale ''čert nikdy nespí'' ako všetci vieme, a ''vďaka'' nemu stratila veľa vonkajšieho bezpečia, no udržala si to vnútorné.

Later, driven from her curiosity (because no one can steal your inner stability unless you allow it) the princess found a castle which she really wanted to explore.

Neskôr, poháňaná zvedavosťou (pretože nikto nemôže ukradnúť tvoju vnútornú stabilitu, pokiaľ to dovolíš), princezná našla hrad, ktorý chcela naozaj prehľadať.

Unforrunately she didn't have the key of it, so she tried to enter inside through another door which was opened.

Bohužiaľ nemala kľúč, tak skúsila prejsť cez iné dvere, ktoré boli už otvorené.

Suddenly she saw there a guardian of the castle and the princess remained still and silent for a moment.

Zrazu však uvidela strážcu hradu, tak ostala nehybne stáť a potichu.

At that time only her heart and her eyes were speaking.

V tom čase hovorili len jej srdce a oči.

However this silence was sufficient for the guardian to make his decision.

Ale tento postoj postačil k tomu, aby strážca urobil rozhodnutie.

He took her hand and led her to the entrance of the castle.

Vzal jej ruku a zaviedol ju ku vchodu hradu.

There he gave her a magic key for the castle and began to show her the treasures inside it.

Tam jej daroval čarovný kľúč od hradu a začal jej ukazovať poklady, ktoré boli vnútri.

Shorrly after, the princess told the story to the queen-her mother and the queen simply said to her belowed daughter:

Hneď za tým, ako to pricezná povedala svojej mame - kráľovnej, ona jej na to odpovedala:

"Dear child, remember... Angels have different forms in our lifes..."

''Milé dieťa, pamätaj... Anjeli majú rôzne formy v našich životoch..."

Albena

Recent Posts

See All

© 2020 by EduEra

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now