1/4

Zoznam príležitostí

Chceš byť aj ty dobrovoľník?

Stačí si vybrať jednu z týchto organizácií a osloviť ju s ponukou spolupráce.

Aiesec

Aiesec

Aiesec rozvíja líderský potenciál u mladých ľudí a vedie ich k zodpovednému podnikaniu prostredníctvom zahraničných stáží a členského programu.

Aliancia stredoškolákov

Aliancia stredoškolákov

Aliancia stredoškolákov združuje stredoškolákov z celého Slovenska a zastupuje ich voči štátnym orgánov.

Biela pastelka

Biela pastelka

Verejná zbierka na podporu slabozrakých a nevidiach.

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica

Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica

Centrum dobrovoľníctva je organizázia, ktorej vznik bol podmienený najmä situáciou v meste Banská Bystrica, kde vzrastala potreba spájať dobrovoľníkov a organizácie, ktoré ich potrebujú.

DS Vŕba

DS Vŕba

Dobrovoľnícka skupina sa venuje sprevádzaniu dospelých dlhodobo chorých a umierajúcich ľudí.

Divé maky

Divé maky

Združenie podporujúce mimoriadne nadané deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, aby sa mohli rozvíjať vo svojich talentoch.

Dobrovoľníctvo.sk

Dobrovoľníctvo.sk

Platforma s rôznymi ponukami dobrovoľníctva.

Fridays for Future

Fridays for Future

Fridays for Future je organizácia, ktorá bojuje za zastavenie fosílnych palív, zníženie uhlíkovej stopy, zastavie ťažby uhlia, menej ropnej produkcie, no predovšetkým za vytvorenie lepšieho sveta pre budúce generácie.

Historia Posoniensis

Historia Posoniensis

Občianske združenie Historia Posoniensis predstavuje skupinu ľudí, ktorých spája záujem o dejiny Bratislavy.

HorebPET

HorebPET

Združenie pomáha tým, ktorí to potrebujú, zberom PET vrchnákov.

ICM Malacky

ICM Malacky

Informačné centrum pracujúce s mladými ľuďmi v Malackách a okolí.

Krídla

Krídla

Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami.

Mareena

Mareena

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.

Mládež ulice

Mládež ulice

Mládež ulice sa venuje terénnej sociálnej práci a poskytovaniu služieb pre deti, mládež aj rodiny z bežného i sociálne znevýhodneného prostredia.

Nadácia Bátor Tábor Slovakia

Nadácia Bátor Tábor Slovakia

Nadácia poskytuje život meniace zážitky, silu a prostriedky žiť a zotavovať vážne choré deti a ich rodiny.

Nitrianské centrum dobrovoľníctva

Nitrianské centrum dobrovoľníctva

Organizácia sa zameriava na podporu a rozvoj dobrovoľníctva v meste Nitra. Jej poslaním je informovať verejnosť o dobrovoľníctve, zvýšiť jeho hodnotu v očiach spoločnosti a pripomenúť, že je všade okolo nás.

Pomoc obetiam násilia

Pomoc obetiam násilia

Psychologická podpora pre obete násilnych a trestných činov.

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Prešovské dobrovoľnícke centrum

Združenie občanov, skupín a organizácií, založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, na zlepšení života obyvateľstva v regióne Prešovského kraja.

Rada mládeže Prešovského kraja

Rada mládeže Prešovského kraja

Rada vytvára priestor pre skvalitňovanie participácie žiakov v škole, zastupujú ich záujmy, názory, postoje a sprostredkuvávajú im neformálne vzdelávanie.

Rada mládeže Trnavského kraja

Rada mládeže Trnavského kraja

Rada zastupuje práva mladých ľudí, študentov a organizácii v Trnavskom kraji.

SAŠAP

SAŠAP

Členovia Slovenskej asociácie študentov a absolventov psychológie organizujú diskusie, prednášky, workshopy a aktivity, ktorými sa snažia sprostredkovať psychologické poznatky študentom a širokej verejnosti.

Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

Cieľom združenia je rozšíriť aktivity spojené s pohybom seniorov a aktívnou starobou. Okrem toho ponúka osamelým seniorom možnosť stretnúť sa s rovesníkmi a patriť do komunity seniorov.

Strom

Strom

Občianske združenie sa zaoberá prevenciou drogovo závyslých a tiež riešením rizikového správania sa.

Tvoj Buddy

Tvoj Buddy

Buddy je o vzťahu dvoch ľudí, ktorý sa vytvorí medzi dieťaťom z detského domova a dobrovoľníkom, ktorý by sa mal stať jeho starším kamarátom či mentorom.

Vagus

Vagus

Organizácia pomáhajúca ľuďom bez domova.

ZPP Radosť

ZPP Radosť

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami si klaadie za cieľ aktivizovať vnútorné schopnosti jedinca na prekonanie osobných a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Časopis HMOTA

Časopis HMOTA

Skupina mladých novinárov, grafikov a amatérskych redaktorov, ktorí vydávajú svoj vlastný časopis tvorený mladými ľuďmi.

Študentské voľby

Študentské voľby

Nepolitický projekt, ktorý poukazuje na dôležitosť volieb v dnešnej dobe.

Akram

Akram

Asociácia krajských rád mládeže je strešnou organizáciou rád mládeže s krajskou pôsobnosťou.

Autistické centrum Andreas

Autistické centrum Andreas

Organizácia založená za účelom poskytovania služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti ľuďom s autistickým syndrómom.

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Bratislavské dobrovoľnícke centrum

Dobrovoľnícke centrum funguje ako servisná organizácia pre všetkých, ktorí by radi nezištne pomáhali iným cez dobrovoľnícku činnosť.

Cirkulárny hub

Cirkulárny hub

Cirkulárny Hub spája, inšpiruje, prakticky vzdeláva a šíri povedomie o udržateľnosti, obehovom hospodárstve a ochrane životného prostredia.

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie

Inštitút si kladie za cieľ poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu a manažmentu prírodných biotopov.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníckmi v Košickom regióne, ktorej úlohou je podporovať rozvoj dobrovoľníctva, propagovať dobrovoľníctvo, vytvárať pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi.

Dobrý anjel

Dobrý anjel

Organizácia pomáhajúca rodinám s ťažkým ochorením, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni.

Future Generation Europe

Future Generation Europe

Future Generation Europe je združenie poskytujúce mentoringové a rozvojové programy pre mladých.

Hlas Mesta

Hlas Mesta

Hlas Mesta je občianske združenie zamerané na priblíženie komunálnej politiky ľuďom.

I AMbitious

I AMbitious

Rozvojový program pre stredoškolákov v Trnavskom a Trenčianskom kraji. Vzdelávajú mladých lídrov pomocou mentoringu, praktických projektov a workshopov.

Kaspian

Kaspian

Združenie sa venuje deťom a mladým ľuďom. Do Kaspianu si môžu prísť po radu, pomoc aj zábavu.

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine

Občianske združenie má za cieľ pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym.

Mesto Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves v rámci svojho sociálneho programu vytvára priestor pre dobrovoľnícku činnosť v sociálnej oblasti. Jedná sa o pomoc seniorom, zdravotne postihnutým občanom a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

Modrý gombík

Modrý gombík

Zbierka organizácie UNICEF, ktorá zachraňuje kultúrne či iné pamiatky a rieši problémy vo svete.

Nadácia Pomoc druhému

Nadácia Pomoc druhému

Nadácia pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou alebo podobnou neurologickou poruchou a ich rodinám integrovať sa do spoločnosti a žiť kvalitný život tak, ako je to len možné.

Plamienok

Plamienok

Organizácia je priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej/hospicovej starostlivosti, smútkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny.

Pošli tašku

Pošli tašku

Seniorom a ľuďom so zdravotným znevýhodnením cez sociálnych pracovníkov a dobrovoľníkov zabezpečujú podporu v čase pandémie.

Rada mládeže Bratislavského kraja

Rada mládeže Bratislavského kraja

Skupina mladých ľudí, ktorí zastupujú študentov a mládež v Bratislavskom kraji a združujú žiacke školské rady.

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska

Rada zastupuje mládežnícke organizácie a tiež obhajuje záujmy mladých ľudí voči politikom, štátnej správe a verejnosti. Podieľa sa na skvalitňovaní systému vzdelávania na Slovensku a vytváraní takého prostredia, ktoré umožňuje mládežníckym organizáciám efektívne a bez prekážok vykonávať ich činnosť.

Rada mládeže Žilinského kraja

Rada mládeže Žilinského kraja

Rada združuje organizácie, ktoré pracujú s mladými v Žilinskom kraji. Zároveň ich sama edukuje a zastupuje.

STOPA Slovensko

STOPA Slovensko

Hlavným cieľom združenia je ukončovanie bezdomovectva.

Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita

SKCH je súčasťou európskeho a celosvetového spoločenstva charít.

TEDxYouth Bratislava

TEDxYouth Bratislava

TEDxYouth Bratislava je nezávislé podujatie formátu TEDx, ktoré sa každoročne koná v Bratislave.

Upracme Slovensko

Upracme Slovensko

Medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je (nielen počas Svetového čistiaceho dňa) čistiť naše okolie.

Young & Eco

Young & Eco

Young & Eco je vzdelávací projekt pre základné a stredné školy. Venuje sa dopadu odevného priemyslu na planétu Zem a etickosť spoločnosti.

Zipcem

Zipcem

Zipcem reprezentuje sieť organizácií aktívne pôsobiacich v oblasti informačno - poradenských služieb pre mládež. Vystupuje pod spoločným názvom „Informačné centrum mladých“.

Červený nos

Červený nos

Skupina dobrovoľníkov a klaunov, ktorí pomáhajú na detských klinikách prinášať malým pacientom úsmev.

Žilinské dobrovoľnícke centrum

Žilinské dobrovoľnícke centrum

Centrum sa snaží dostať dobrovoľníctvo do povedomia ľudí a širšej verejnosti v celom Žilinskom kraji. Informuje a vykonáva činnosti v prospech ľudí, organizácií i miest a obcí.

Alebo.čo

Alebo.čo

Alebo.čo je iniciatíva mladých stredoškolákov, ktorá vytvára edukatívne eventy a workshopy v Trnave a v jej okolí.

Baterkáreň

Baterkáreň

Baterkáreň je sociálny podnik skrývajúci v sebe obchodík a charitatívne reuse centrum. Učia žiť udržateľnejšie, meniť postoj k nákupom, k tovaru i k odpadu.

Brána do života

Brána do života

Občianske združenie pomáha opusteným či inak poznačeným deťom.

Create & Control

Create & Control

Rozvojový program určený pre stredoškolákov, ktorý ich edukuje v politike a vo vzdelávaní. Stredoškoláci si vytvárajú fiktívne štáty, ktoré spoločne riadia a rokujú s ďalšími fiktívnymi krajinami.

Depaul Slovensko

Depaul Slovensko

Depaul Slovensko je nezisková organizácia, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby zamerané na pomoc ľuďom bez domova.

Dobrovoľnícke centrum Trenčín

Dobrovoľnícke centrum Trenčín

Dobrovoľnícke centrum informuje a vykonáva činnosti v prospech ľudí, organizácií i mesta Trenčín.

EduEra

EduEra

Platforma mladých ľudí, ktorí vzdelávajú mládež a pracovníkov s mládežou. Vytvárajú projekty programu Erasmus+, ESC a vlastné informačné kampane. Špecializujú sa tiež na marketing neziskoviek.

Greenpeace

Greenpeace

Organizácia, ktorá svojimi kampaňami a kreatívnymi akciami ochraňuje životné prostredie.

Hodina pre seniora

Hodina pre seniora

Projekt je určený pre seniorov v pobytových zariadeniach. Prepája dobrovoľníkov so seniormi, ktorí spolu pravidelne telefonujú.

IAESTE Slovakia

IAESTE Slovakia

IAESTE je medzinárodné združenie, ktoré zabezpečuje výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl.

Krajší deň

Krajší deň

Dobrovoľnícka skupina Krajší deň má za cieľ spríjemniť pacientom, dospelým aj deťom, chvíle strávené v Nemocnici Trebišov.

Maltézska pomoc

Maltézska pomoc

Charitatívna organizácia Maltézskeho rádu Slovenska. Poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť, pomoc utečencom, menšinám a ľuďom s postihnutím.

Mladiinfo

Mladiinfo

Mladiinfo organizuje vzdelávacie projekty programu Erasmus+, Európskeho zboru solidarity u a iné.

NEZABÚDAME
NA VÁS

NEZABÚDAME
NA VÁS

Iniciatíva občianskeho združenia Post Bellum ponúka pomoc seniorom v čase ochranných opatrení
v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti

Poslaním Nadácie je presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a vytvárať ľuďom príležitosti na jej skvalitňovanie smerom k väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

Poslaním platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií.

Pre Stredoškolákov

Pre Stredoškolákov

Pre Stredoškolákov je občianske združenie vedené stredoškolákmi. Dobrovoľníci vytvárajú programy neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov, kde sa učia byť aktívnymi mladými lídrami.

Rada mládeže Košického kraja

Rada mládeže Košického kraja

Skupina mladých ľudí, ktorí zastupujú študentov a mládež v Košickom kraji., kde tiež pomáhajú mládežníckym organizáciam.

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Rada mládeže Trenčianskeho kraja

Cieľom Rady je zastupovať záujmy detí a mládeže a pomáhať tak pri vytváraní podmienok pre všestranný rozvoj detí a mládeže na území Trenčianskeho kraja.

SAIDE

SAIDE

Cieľom Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní je pripraviť všetkých mladých ľudí na budúci trh práce.

SaUvedom

SaUvedom

Združenie spája, inšpiruje, prakticky vzdelával a šíril povedomie o udržateľnosti, obehovom hospodárstve a ochrane životného prostredia. Zastrešuje rôznorodé aktivity a iniciatívy ľudí, ktorým záleží na komunite, rozvoji a ochrane životného prostredia.

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Stredoškolská študentská únia Slovenska

Organizácia vytvárajúca víkendové školenia neformálneho vzdelávania a združujú stredoškolských študentov.

Trnavské dobrovoľnícke centrum

Trnavské dobrovoľnícke centrum

Cieľom centra je robiť osvetu o dobrovoľníctve a rôznymi spôsobmi podporovať dobrovoľnícke aktivity v Trnave a Trnavskom kraji.

Uši k duši

Uši k duši

Príležitostný dobrovoľnícky program – linka pre všetkých ľudí, ktorí sa izoláciou cítia byť osamelí.

Youthfully yours

Youthfully yours

Organizácia pôsobí najmä na východe Slovenska, zaoberá sa vzdelávaním a programom Erasmus+.

Úsmev ako dar

Úsmev ako dar

Organizácia podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (detské domovy), pomáha mladým po odchode. Vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny. Pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, rozširuje rodinné kruhy okolo dieťaťa, aby rodina ostala spolu a buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi.

Človek v ohrození

Človek v ohrození

Nezisková organizácia reagujúca na vzniknuté krízové situácie vo svete. Poskytujú humanitárnu pomoc a vzdelávanie.